Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Stravování

Informace ke stravování

Obědy jsou odebírány ze Školní jídelny Na Brněnce v Ivančicích, na jejich stránkách si lze prohlédnout aktuální jídelníček nebo přímo v našem internetovém objednávacím systému (viz odkaz v pravém horním rohu našich webových stránek www.zsreznovice.cz pod ikonou „Obědy“).
Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny pro MŠ jsou připravovány v našem provozu.
Strávníci ZŠ si mohou vybrat oběd ze dvou jídel. Volbu jídla provádí rodiče společně s dítětem v internetové objednávacím systémuV MŠ se jídlo volí společně s učitelkami se zřetelem k vyváženosti stravy a naplňování spotřebního koše. Věnuje se rovněž pozornost oblibě stravy u většiny dětí.

Přihlášení ke stravování

Zájemci o stravování se přihlašují v ZŠ a MŠ Řeznovice formou online přihlášky, která jim bude zaslána mailem. Evidenci strávníků a poplatků za stravování provádí Jana Krátká. Vzhledem k tomu, že provádí také pedagogickou činnost, kontaktujte ji lze v případě potřeby pouze mailem: jana.kratka@zsreznovice.cz 
V otázce odhlašování obědů ji nelze kontaktovat, odhlášení se provádí výhradně přes internetový objednávkový systém. 

Odhlášení obědů – žáci základní školy (pouze), pro děti MŠ platí jiná pravidla – viz níže

Odhlašování obědů, stejně jako volbu jídla, provádí rodiče v internetovém objednávacím systému. Odhlášení je možné nejpozději den předem do 10:00 hodin (do stejného termínu je nutné provést volbu jídla).
Pozdější odhlášení není možné. Stejně jako změna volby. Pokud nestihnete provést volbu jídla do uvedeného času, žák (žákyně) dostane k obědu automaticky volbu č. 1.
První den nemoci lze odebrat oběd do nosiče v době výdeje oběda (12:00 – 13:00), jinak oběd propadne. Za jídlo neseme zodpovědnost pouze do doby výdeje do nosičů.

Odhlášení obědů a svačin – děti mateřské školy

Odhlášení je možné nejpozději den předem do 10:00 hodin, a to pouze mailem na adresu: stravovani@zsreznovice.cz 
Tato možnost a tento kontakt platí pouze pro rodiče školkových dětí. Pro školní žáky slouží internetový objednávkový systém.
První den nemoci lze odebrat oběd do nosiče v době výdeje oběda (12:00 – 13:00), jinak oběd propadne. Případné prodloužení doby nemoci či předčasný návrat je třeba rovněž oznámit den předem do 10:00 hod.

Právo na dotovanou stravu

Podle § 122 školského zákona odst. 2 a odst. 3 se dětem poskytuje hmotné zabezpečení po dobu jejich pobytu ve škole, do něhož patří i školní stravování (taktéž § 119), které je za sníženou úplatu. Po dobu pobytu ve škole má tedy dítě nárok na dotovanou stravu.

Nemoc

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9 se do školního stravování zahrnuje i první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole. V tomto případě se hradí snížená úplata.
Pokud se strávník v době nemoci neodhlásí, je povinen během nemoci hradit plnou částku. Ta je dle kalkulace ŠJ Ivančice stanovena na: dotovaná cena oběda (viz odstavec Výše stravného) + 49 Kč k tomu. 

Platba stravného

Stravné musí být uhrazeno zálohově do 25. dne měsíce předchozího (takže například na září do 25. 8.). V případě neobdržení platby do uvedeného data nebude dítěti oběd moci být vydán až do nápravy.
Stravné je možno platit pouze převodním příkazem na účet školy číslo: 1054430297/0100
Stravné je nutné hradit samostatným příkazem a nekombinovat ho s jinými platbami, a to navíc pod příslušným variabilním symbolem (VS). Platba bez uvedeného VS bude vrácena zpět a poplatek za stravné nebude zaevidován. Čímž vznikne situace neuhrazeného stravného a dítěti nebude moci být v takovém případě oběd vydán. U platby, prosíme, uvádět do poznámky i důvod platby a jméno dítěte, takže např. "stravné, Jan Novák", jako druhý identifikátor platby. 

V případě sourozenců není možné kumulovat platbu pod jeden příkaz. Každé z dětí bude mít svůj variabilní symbol a za každé dítě je třeba provést platbu zvlášť. Doporučujeme zřízení trvalého příkazu (nebo trvalých příkazů v případě více dětí) s časovým omezením od 24. 8. 2023 do 24. 5. 2024.
Veškeré ostatní platby – školné, družina, kroužky... nelze kombinovat se stravným! U těchto ostatních plateb je nezbytné vždy uvádět jméno dítěte a důvod platby. Více o pravidlech k nim se dočtete na našem webu na záložce Platby.

Výše stravného MŠ

Dopolední přesnídávka (3 – 6 let) – 11,- Kč
Odpolední svačina (3 – 6 let) – 11,- Kč
Dopolední přesnídávka (7 let) – 15,- Kč
Odpolední svačina (7 let) – 12,- Kč

Obědy 

1. kategorie  (3 –  6 let)  –  28,- Kč
2. kategorie  (7 – 10 let) –  32,- Kč
3. kategorie (11 – 14 let) – 34,- Kč

Do jednotlivých kategorií se řadí strávníci podle věku, který bude dosažen během započatého školního roku. Ten se počítá od 1. 9. daného roku do 31. 8. následujícího roku. Např. strávník, který dosáhne věku 11 let v období od 1.9.2023 do 31. 8. 2024, bude od 1. 9. 2023 zařazeno do kategorie 11 – 14 let.

Účtování stravného

K účtování stravného je používán účetní software, který je propojen s evidencí přihlášených a odhlášených obědů. Dále se provádí kontrola přítomnosti/nepřítomnosti žáků ve škole a v případě neodhlášení v době nemoci či plánované nepřítomnosti bude strávníkovi za dané dny upravena cena (dotovaná) na cenu plnou.
V případě nedostatečně finanční zálohy na účtu školy bude zákonný zástupce upozorněn mailem, aby mohl chybějící peníze doposlat. Nebude-li sjednána náprava a peníze nepošle, dítěti nemůže být vydán oběd, na který nemá škola zálohou prostředky.

Přeplatky a nedoplatky na stravném

Přeplatky budou vyúčtovány v červnu a vráceny v červenci (do 31.7.).
Nedoplatky budou průběžně oznamovány mailem na základě zjištění nedoplatku v evidenčním účetním systému a je nezbytné uhradit je na účet školy do pěti pracovních dnů od oznámení.

Čas vydávání obědů

MŠ   od 12:00 – 12:30 hod.
ZŠ   od 12:30 – 13:00 hod.

Provozní pravidla výdejny stravy

Žáci si odloží v chodbě školy tašky, podle pokynů vychovatelky spořádaně vstupují do prostoru školní výdejny, provedou důkladnou očistu rukou.
Žáci si při vstupu do výdejny odeberou příbory, odnesou je ke stolu a vracejí se pro polévku, kterou jim u okénka nalévá pověřený pracovník. Následně s polévkou zasedají ke stolům, po zkonzumování odnesou k určenému místu talíř od polévky. Pro hlavní jídlo si žáci přichází k výdejnímu okýnku sami, případně na pokyn vychovatelky.
Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
Použitý talíř odkládají na vozík, příbor se ukládá do určené nádoby.
Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
Vychovatelka sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Přináší-li pracovnice kuchyně na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření strávníků.
Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, vychovatel/ka poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy.

Zpracovala: Jana Krátká
Pracovnice výdejny: Hana Bukačová                                 
Ředitelka školy: Mgr. Karla Černá                              

V Řeznovicích dne 7. 8. 2023 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.