Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Školská rada

Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě školy. Se svými podněty se rodiče mohou obracet na členy rady.
V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. 
Kompetence školské rady: Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Více informací o Školské radě najdete zde. 


Členové Školské rady

Ing. Petr Koťara
předseda, zástupce rodičů
e-mail: petr@kotara.cz, mobil: +420 608 469 208

 

 

Jana Krpatová
zástupce zaměstnanců školy
ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice

Ing. Ivana Krejčová
zástupce zřizovatele
MěÚ Ivančice

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.