Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Historie školy

Historie školy

Naše školní budova byla postavena v roce 1912.

Školství v Řeznovicích Školství v Řeznovicích má už dlouholetou historii. Ta pramení ze snah císaře Josefa II, jenž dal roku 1784 příkaz ke zřízení školy. V obci zrušil robotu a polnosti bývalého panského dvora byly rozprodány občanům. Z panského dvora pak byla díky náboženskému fondu zřízena fara a škola.

Původní škola byla jednotřídní, dále v ní byla jedna světnice a komora jako byt pro učitele. Do školy chodily děti z Řeznovic, Hrubšic, Biskoupek, Alexovic, Polánky, Budkovic a Letkovic.. Největší změnou prošla budova v roce 1881, kdy byla upravena na školu dvoutřídní. Během dalších let byly postupně zřízeny školy v některých sousedních obcích, takže v roce 1897 chodili do školy pouze žáci z Řeznovic a Hrubšic.

Roku 1894 muselo dojít k nejdůležitějším opravám budovy, která byla ve velmi špatném stavu. Opravovala se především střecha, poněvadž pršelo do tříd. Školní rada se postupně začala zabývat návrhy na stavbu nové školy.

Nová budova měla stát uprostřed obce, mezi Dolní a Horní vsí. Ke stavbě školy byly nabídnuty tři pozemky. Pozemek pana Jana Fučíka se jevil jako nejvýhodnější a manželé Fučíkovi ho obci prodali na stavbu školy za 2 214 korun. Dne 20. srpna 1911 byla zadána stavba nové školy staviteli panu Františku Ryšavému z Ivančic za 38 000 korun.

Stavět se začalo v dubnu 1912 a na začátku prázdnin byla již nová školní budova postavena a pokryta střechou. 29. září byla škola vysvěcena a 5. října začalo vyučování v nové školní budově. Dne 3. května 1919 byla uspořádána stromová slavnost, při níž byly zasazeny před školou dvě lípy svobody.

Dne 13. června 1928 uvítali žáci školy pana prezidenta T. G. Masaryka. 7. října se konala slavnost kladení základního kamene pomníku místním padlým vojákům ve válce. Během II. světové války žáci i učitelé konali osvětovou činnost, hráli divadlo, vařili polévku pro chudé děti. 11. 5. 1945 se opět začalo ve škole vyučovat.

Ve školním roce 1948/49 byla v přízemí místo první třídy zřízena mateřská školka. Místnost do té doby sloužící za šatnu byla upravena na učebnu. V období let 1960 až 1969 docházelo ve škole k řadě oprav a úprav, byl také postaven byt ředitele školy. Ve školním roce 1974/75 byla provedena generální oprava budovy, škola byla přestěhována do náhradní místnosti v zámku v Hrubšicích.

Od školního roku 1981/82 byla na škole zřízena školní družina.

Od školního roku 1991/92 docházelo k mnoha úpravám a opravám. Postupně došlo k úpravám vnějšího okolí školy - vybudování trávníků kolem školy, zúrodnění školní zahrady, vytvoření školního hřiště.

Ve školním roce 1992/93 se podařilo vybavit kulturní sál tělovýchovným zařízením, díky němuž mají děti výborné podmínky pro tělesnou výchovu a zájmové aktivity. Pravidelně pořádá škola vánoční koncert v kostele, vánoční jarmark, vynášení Smrtky, oslavu Velikonoc,… Počínaje školním rokem 1993/94 realizuje škola výchovně vzdělávací program "Obecná škola". Současně byla do budovy převedena MŠ ze sousedních Hrubšic. Muselo tak dojít k řadě stavebních úprav a ke změnám ve využití místností.

V únoru 1996 došlo k legislativnímu propojení MŠ a ZŠ. K 1. lednu 1997 vstoupila škola do právní subjektivity. V tomto roce proběhla na škole komplexní inspekce s velice pozitivním hodnocením, orientační inspekce v roce 2001 byla uskutečněna se závěrem, že celkově má kvalita vzdělávání i řízení školy vynikající úroveň.

Škola nabízí spoustu aktivit – kroužek míčových her, angličtiny (ve spolupráci s DDM Ivančice), gymnastiky, keramiku, šikovné ruce, divadelní kroužek, projekt Občan, 0. ročník pro děti z MŠ.

Součástí vzdělávacího programu je i výuka hry na flétnu pro všechny děti od 5 let, plavecký výcvik, škola v přírodě spojená s výukou lyžování. S realizací projektu Obecné školy projevila o naši práci řada učitelů, ředitelů z okolí, i ze vzdálenějších míst celé České republiky i z jiných zemí ( Velká Británi, USA, Španělsko, Dánsko, bývalá Jugoslávie). Školu navštívil také americký velvyslanec John Shattuck v rámci projektu Občan, kterým se děti zapojují do života své obce a učí se být aktivním občanem.

Škole není také lhostejný přístup dětí k jejich vlastnímu životu a okolí. V rámci zájmového předmětu Zdravý životní styl se děti učí žít ve společnosti a v přírodě.

Od školního roku 1994/95 celý výchovný a vzdělávací proces dětem přibližujeme pomocí celoškolních projektů, jimiž děti získávají nejen poznatky, ale i dovednosti důležité do jejich praktického uplatnění v životě. Postupně jsme tak zrealizovali projekty s názvy: "Obecná škola jako důležitý nástroj programu obnovy obce", „Rukama i hlavou“, „Listy mám, rostlina nejsem, ústa nemám, přec mluvívám“, „Škola, kde rostou písničky“, „Já, moje rodina a komunita, v níž žiji“.

V letošním roce pracujeme v projektu opřeném o dílo J. A. Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“. Celoroční projekty mají velký ohlas mezi odbornou pedagogickou veřejností. Tři z nich získaly první místo v celorepublikové soutěži Pedagogická tvořivost a byly publikovány., projekt o obci byl prezentován v USA a Japonsku Ústavem výzkumu a rozvoje školství.

Škola věnuje velké úsilí výchově dětí v duchu následujících základních hesel: „Demokracie je nechat druhého domluvit“ „Nikdo není lepší ani horší než já, každý jsme prostě jiný“ Když chci obhájit svůj názor, musím argumentovat, ne se jen hádat“.

Díky rodinnému prostředí školy a výchově zaměřené na sebeúctu, sebepoznání a pochopení své i svého okolí odcházejí ze školy malí občané, kteří nejsou lhostejní sami k sobě ani k životu ve své obci.

V letech 2018/19 prošla škola celkovou rekonstrukcí. Přibylo nové patro a odborné učebny. Poslední fotografie ukazují školní budovu před zahájením rekonstrukce.

 
Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.