Knížka hodnocení a sebehodnocení

Knížky můžete objednat  ZDE

Mrzí nás to, ale zvyšuje se cena tisku, a proto jsme nuceni zvýšit cenu knížky na 30,- Kč za kus včetně DPH. 


Milé kolegyně, milí kolegové, 
nabízíme vám knížku Hodnocení a sebehodnocení žáka.

Po obsahové stránce je knížka je členěna do dvou částí:
a) informační: obsahuje údaje o škole, žákovi, rodičích; pravidla třídy, skupinové práce, termíny konzultací a prázdnin ve škole; účast žáka na zájmových kroužcích;
Smyslem je, aby byly důležité informace o žákovi k dispozici i v nenadálých situacích, např. pro zastupujícího učitele, vychovatele atd...

b) vzdělávací: obsahuje informace o zvoleném způsobu a významu hodnocení a sebehodnocení pro rodiče a dále pak pravidelně se opakující týdenní sebehodnocení procesu učení, měsíční sebehodnocení žáka a měsíční hodnocení učitelem (formativní, sumativní), které učitel zaznamenává průběžně a souhrnně na konci určitého období. 

Smyslem je, aby se knížka stala pro učitele podstatným diagnostickým zdrojem informací o výsledcích, průběhu učení žáka i o jeho pokroku a aby byl žák systematicky veden k zodpovědnosti za své učení a k jeho hodnocení. Rodiče mají zaznamenané informace zprostředkovat vzdělávací cestu svého dítěte. 

Systém byl postupně ověřován, reflektován a inovován od roku 1998. Ke změnám většího významu došlo v roce 2007 v souvislosti s platností RVP ZV, kdy se její součástí stalo hodnocení klíčových kompetencí a následně v letech 2009-11. 
Analýza způsobu práce s uvedeným systémem, záznamů v informačních knížkách; rozhovory s učiteli, rodiči a žáky a potřeba získat další nezbytné diagnostické údaje vedly k poslední úpravě (platné od školního roku 2012/13). Navržený systém hodnocení předpokládá intenzivní zapojení žáků do hodnotících procesů, a to ne nahodile, ale v jisté pravidelnosti. 

Využívá jednak průběžného formativního hodnocení učitelem i žákem a dále pak pravidelného týdenního sebehodnocení žákem, které je doplněno o měsíční kompletující hodnocení. Tento proces je završen pololetním sumativním sebehodnocením. Na ně navazuje opět popsaný proces hodnocení se závěrečným hodnocením na konci školního roku. 

Koncept lze stručně charakterizovat následovně:
•    pracuje s cíli žáka, žák sleduje a učí se vyhodnocovat svůj  pokrok  (Např. Co umím velmi dobře, co se mi daří? Co ještě chci zlepšit? – pojmenuj svůj osobní cíl a napiš ho. Co pro splnění cíle udělám?  Napiš, jak se ti daří plnit svůj osobní cíl. Napiš, s čím potřebuješ pomoct.)
•    systematicky a cíleně propojuje hodnocení učitele se sebehodnocením žáka v průběhu každého měsíce a celého školního roku
•    je založen na pravidelnosti – žák provádí záměrné týdenní sebehodnocení v průběhu každého měsíce v předepsané struktuře, což ovšem nevylučuje použití bezděčného situačního sebehodnocení v jakékoliv formě ve výuce
•    pravidelnost se promítá i do souhrnného měsíčního sebehodnocení, v němž se snaží postihnout zejména proces učení včetně afektivní složky hodnocení (Např. Kdy je mi ve třídě, ve škole dobře, kdy jsem šťastný? Kdy se necítím ve třídě, škole dobře, kdy nejsem šťastný? Na který předmět se ve škole nejvíce těším? Co bych chtěl, aby bylo ve škole jinak? Nakresli situace ze třídy, školy, kdy ti bylo nebo je moc dobře....)
•    zahrnuje hodnocení výstupů dílčích předmětů i hodnocení klíčových kompetencí
•    klíčové kompetence jsou hodnoceny sumativně  žákem, učitelem a rodiči  (dvakrát ročně),
•    rodiče hodnotí určitý výběr kompetencí, které mohou posoudit z pohledu domácího prostředí a přípravy žáka na výuku
•    do procesu hodnocení zahrnuje i rodiče, kteří mají možnost dát žákovi zpětnou vazbu nejen k výsledkům, ale zejména k procesu učení a pokroku (Např. Jak byste posoudili moje pracovní úsilí a snahu za uplynulé období? Za co mě můžete ocenit? Co by mi ještě mohlo pomoci, co byste mi doporučili?)
•    v systému je zahrnuto formativní i sumativní hodnocení učitele i žáka; žák tvoří slovní pololetní a závěrečné  sumativní hodnocení, v němž se projeví i získaná dovednost žáka aplikovat při hodnocení popisný jazyk
•    plní důležitou diagnostickou funkci  - prostor pro sledování hodnot žáka (Např. osobní přání žáka, přání pro třídu, rodinu; Co bych chtěl, aby bylo ve škole jinak? Nakresli situace ze třídy, školy, kdy ti bylo nebo je moc dobře...).

Jde o vyvážený systém, v němž se oba typy hodnocení – učitele i žáka vzájemně doplňují a poskytují tak komplexní pohled na proces učení žáka a jeho výsledky.  S výsledky hodnocení a sebehodnocení jsou seznamováni průběžně rodiče a do procesu hodnocení se zapojují. 

Informace k jednotlivým částem knížky najdete v přiloženém dokumentu.  

Věříme, že s touto knížkou zažijete spolu s vašimi dětmi spoustu krásných zážitků, objevíte, v čem jsou jednotlivé děti rozdílné, uvidíte je i jinýma očima než při běžné výuce. Knížka se může stát důležitým diagnostickým nástrojem pro podporu učení. 

Není v našich silách popsat širší teoretický rámec hodnocení a sebehodnocení i praktické zkušenosti, které jsme za léta získali společně s dalšími kolegy, kteří s knihou pracují. Proto vám nabízíme publikaci „Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: Zkušenosti z ČR i Evropských škol“, která vyšla v roce 2011. Knížka propojuje teoretické poznatky k hodnocení – funkce, typy, formy, popisný jazyk, kritéria, indikátory, hodnocení kompetencí... s praktickými zkušenostmi a ukázkami prací dětí i učitelů. Obálku a některé ukázky z ní najdete pod textem.

S objevováním hodnoty komplexního sebehodnocení a hodnocení vám přejeme mnoho krásných zážitků, bohatých zkušeností a hlavně pokrok v rozvoji vašich žáků. I tuto publikaci můžete objednat v naší škole. 

 


Soubory ke stažení

Soubor Datum vytvoření Velikost
Informace pro ucitele.pdf 25.10.2021, 04:54 383.88 kB