Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacování

IE – Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Je to metoda, při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů a s vedením lektora – tzv. zprostředkovatele rozvíjí kognitivní (poznávací) funkce – paměť, pozornost, koncentrace, rychlost zpracování informací, pohotovost, schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování, seberegulace, řeč, schopnost vyjadřování a porozumění, prostorová orientace. 

Velmi stručně řečeno tato metoda podporuje důležitou celoživotní dovednost UČIT SE UČIT.  Žák získává nástroje, aby mohl maximálně využít svůj potenciál, osobnostně a sociálně růst.

Metoda podporuje:

 • vnitřní motivaci a sebedůvěru
 • pozornost
 • vyjadřování a porozumění
 • dovednost pracovat s chybou
 • používání efektivních strategií řešení problému
 • organizaci a plánování
 • emoční inteligenci

Vzájemným dialogem jsou děti vedeny k pečlivé a systematické přípravě strategie, vyplňování instrumentů (pracovních listů) a následnému rozboru pracovního postupu. Učí se pracovat s chybou a využít tuto zkušenost pro další práci. Jsou podporovány k hledání vlastního řešení. Dětem postupně vymizí z práce zbrklost a strach z neúspěchu. Získávají sebedůvěru, že úkol a problémy vyřeší. Dokáží vyjádřit svůj názor a respektovat odlišný. V neposlední řadě dialogem rozvíjí komunikační dovednosti. Všechny získané poznatky a zkušenosti z hodin FIE přenáší do praktického života.

Pro koho je metoda FIE určena?

 • pro děti i dospělé jako prostředek osobního rozvoje
 • pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení, ADHD)
 • pro nadané žáky
 • pro předškolní děti jako stimulační program a jako prevence poruch učení před nástupem do školy
 • pro seniory

Více informací si můžete přečíst zde.

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.