Vize školy

pro děti i pracovníky školy

Prostřednictvím jednotného systému výchovy a vzdělávání dětí MŠ a ZŠ a prostřednictvím podílení se na plánování a změnách ve škole směřovat u dětí i pracovníků školy:

 • k přijímání zodpovědnosti za své jednání a chování
 • ke vzájemnému respektu
 • k hledání talentu každého z nás, k přijímání sama sebe jakožto jedinečné osobnosti a stejně tak přijímání druhých
 • k aktivnímu podílení se na činnostech ve škole i mimo ni

Jakými cestami směřujeme k naplnění vize školy:

Přijímání zodpovědnosti za své jednání a chování:

 • předávání zodpovědnosti dětem (výběr domácích úkolů, výběr úkolů pro práci v hodině, podíl na plánování hodiny, individuální projekty i projekty skupinové, problémové projekty…) 
 • zodpovědnost rady školy (výběr školního výletu, nákup dárků na vánoce pro školu..)
 • práce ve dvojicích i větších skupinách (učíme děti si rozdělit práci ve skupině a pak být osobně zodpovědný za svůj díl práce)
 • sebehodnocení (na základě kriterií tvořených přímo s dětmi)
 • práce s chybou (ne jen její pojmenování, ale práce s ní jakožto s přirozeným jevem provázejícím učení)

Vzájemný respekt:

 • diskuse o odlišnostech jednotlivců a hledání výhod odlišností (hlavně předmět Zdravý životní styl)
 • diskuse jako součást výuky (využívání metod kritického myšlení v maximální míře)
 • příklad dospělých ze školy

Hledání talentu:

 • pestrá nabídka kroužků a zájmových činností
 • výuka různými metodami a způsoby
 • možnost zpracovávat individuální projekt od 3. ročníku
 • diskuse mezi učiteli dítěte o tom, kde je jeho talent a záměrné nastavování situací, kdy by byl vidět
 • zimní škola v přírodě s výukou lyžování a snowboardingu

Přijímání sama sebe jakožto jedinečné osobnosti a stejně tak přijímání druhých

 • výlet Motýl (pobyt na začátku roku společný pro všechny děti školy, učitele a rodiče zaměřený na posilování osobnosti jednotlivce i na posilování kolektivu)
 • posilování sebeúcty a sebevědomí (aktivity hlavně v předmětu Zdravý životní styl)
 • sebehodnocení
 • třídní schůzky ve třech (učitel – rodič – dítě) zaměřené na hodnocení a sebehodnocení osobního pokroku dítěte
 • slovní hodnocení do třetího ročníku, ve čtvrtém a pátém ročníku slovní hodnocení přidáno k vysvědčení se známkami

Aktivní podílení se na činnostech ve škole i mimo ni

 • možnost pracovat v dětské radě školy
 • možnost se podílet na výběru výletu na závěr školního roku
 • řešení praktických činností přímo v obci (ankety, dotazníky, problémové projekty...)
 • možnost se spoluúčastnit na plánování hodiny
 • možnost se podílet na vzhledu třídy