Stravování

Vnitřní řád výdejny obědů – ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice

 

Informace ke stravování

 

Obědy jsou odebírány ze Školní jídelny Na Brněnce v Ivančicích, na jejich stránkách si lze prohlédnout  aktuální jídelníček nebo přímo v našem internetovém objednávacím systému (viz odkaz v pravém horním rohu našich webových stránek www.zsreznovice.cz pod ikonou „Obědy ZŠ“). Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny pro MŠ jsou připravovány v našem provozu.

Strávníci ZŠ si mohou vybrat 4krát do týdne oběd ze dvou jídel. Volbu jídla provádí rodiče společně s dítětem v internetové objednávacím systému.  V MŠ se jídlo volí společně s učitelkami se zřetelem k vyváženosti stravy a naplňování spotřebního koše. Věnuje se rovněž pozornost oblibě stravy u většiny dětí.

 

Přihlášení ke stravování

 

Zájemci o stravování se přihlašují v ZŠ a MŠ Řeznovice formou online přihlášky, která jim byla zaslána mailem. Evidenci strávníků a poplatků za stravování provádí Jana Krátká. Vzhledem k tomu, že provádí také pedagogickou činnost, kontaktujte ji lze v případě potřeby pouze mailem: jana.kratka@zsreznovice.cz 

V otázce odhlašování obědů ji nelze kontaktovat, odhlášení se provádí výhradně přes internetový objednávkový systém. 

 

Odhlášení obědů - žáci základní školy (pouze), pro žáky MŠ platí jiná pravidla - viz níže

Odhlašování obědů, stejně jako volbu jídla, provádí rodiče v internetovém objednávacím systému. Odhlášení je možné nejpozději  den předem do 10:00 hodin (do stejného termínu je nutné provést volbu jídla).

Pozdější odhlášení není možné. Stejně jako změna volby. Pokud nestihnete provést volbu jídla do uvedeného času, žák (žákyně) dostane k obědu automaticky volbu č. 1.

První den nemoci lze odebrat oběd do nosiče v době výdeje oběda (12:00 – 13:00), jinak oběd propadne.

 

Odhlášení obědů a svačin - žáci mateřské školy

Odhlášení je možné nejpozději den předem do 10:00 hodin, a to pouze mailem na adresu: stravovani@zsreznovice.cz

Tato možnost a tento kontakt platí pouze pro rodiče školkových dětí. Pro školní dětí slouží internetový objednávkový systém.

Odhlašováním obědů a svačin pro MŠ je pověřena paní Jana Dvořáková, která současně vykonává práci učitelky MŠ a primárně se věnuje dětem. Pro kompletaci odhlášek a následné zpracování objednávky bude mít vyčleněný časový blok, a z toho důvodu není možné odhlašovat obědy osobně či telefonicky. V případě její nepřítomnosti neuvidíme odhlášky, pokud k odhlašování bude využívána jiná cesta, než je výše uvedený mail, proto důrazně apelujeme na dodržování tohoto pravidla.

První den nemoci lze odebrat oběd do nosiče v době výdeje oběda (12:00 – 13:00), jinak oběd propadne. Případné prodloužení doby nemoci či předčasný návrat je třeba rovněž oznámit den předem do 10:00 hod.

 

Právo na dotovanou stravu

Podle § 122 školského zákona odst. 2 a odst. 3 se dětem poskytuje hmotné zabezpečení po dobu jejich pobytu ve škole, do něhož patří i školní stravování (taktéž § 119), které je za sníženou úplatu. Po dobu pobytu ve škole má tedy dítě nárok na dotovanou stravu.

 

Nemoc

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování § 4 odst. 9 se do školního stravování zahrnuje i první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole. V tomto případě se hradí snížená úplata.

Pokud se strávník v době nemoci neodhlásí, je povinen během nemoci hradit plnou částku. Ta je dle kalkulace ŠJ Ivančice stanovena na: dotovaná cena oběda (viz odstavec Výše stravného) + 33,91 Kč k tomu.

 

Platba stravného

Stravné musí být uhrazeno zálohově  do 25. dne měsíce předchozího (takže například na září do 25.8.). V případě neobdržení platby do uvedeného data nebude dítěti oběd moci být vydán až do nápravy.

Stravné je možno platit pouze převodním příkazem na účet školy číslo: 1054430297/0100

Stravné je nutné hradit samostatným příkazem a nekombinovat ho s jinými platbami, a to navíc pod příslušným variabilním symbolem (VS). Platba bez uvedeného VS bude vrácena zpět a poplatek za stravné nebude zaevidován. Čímž vznikne situace neuhrazeného stravného a dítěti nebude moci být v takovém případě oběd vydán. U platby, prosíme, uvádět do poznámky i důvod platby a jméno dítěte, takže např. "stravné, Jan Novák", jako druhý identifikátor platby. 

V případě sourozenců není možné kumulovat platbu pod jeden příkaz. Každé z dětí bude mít svůj variabilní symbol a za každé dítě je třeba provést platbu zvlášť. Doporučujeme zřízení trvalého příkazu (nebo trvalých příkazů v případě více dětí) s časovým omezením od 24. 8. 2021 do 24. 5. 2022.

Veškeré ostatní platby - školné, družina, kroužky... nelze kombinovat se stravným! U těchto ostatních plateb je nezbytné vždy uvádět jméno dítěte a důvod platby. Více o pravidlech k nim se dočtete na našem webu na záložce Platby.

 

Výše stravného

  • Dopolední přesnídávka MŠ (3-6 let) – 11 Kč
  • Dopolední přesnídávka MŠ (7 let)  – 12 Kč  
  • Odpolední svačina MŠ (3-6 let) –  9 Kč
  • Odpolední svačina MŠ (7 let)  – 10 Kč          
  • Obědy

1. kategorie (3 –  6 let)  –  24 Kč

2. kategorie (7 – 10 let) –  27 Kč

3. kategorie (11 – 14 let)  –  29 Kč

 

Do jednotlivých kategorií se řadí děti podle věku, který bude dosažen během započatého školního roku. Ten se počítá od 1. 9. daného roku do 31. 8. následujícího roku. Např. dítě, které dosáhne věku 11 let v období od 1.9.2021 do 31.8.2022, bude od 1.9.2021 zařazeno do kategorie 11 – 14 let.

 

Účtování stravného

K účtování stravného je používán účetní software, který je propojen s evidencí přihlášených a odhlášených obědů. Dále se provádí kontrola přítomnosti/nepřítomnosti žáků ve škole a v případě neodhlášení v době nemoci či plánované nepřítomnosti bude strávníkovi za dané dny upravena cena (dotovaná) na cenu plnou.

V případě nedostatečně finanční zálohy na účtu školy bude zákonný zástupce upozorněn mailem, aby mohl chybějící peníze doposlat. Nebude-li sjednána náprava a peníze nepošle, dítěti nemůže být vydán oběd, na který nemá škola zálohou prostředky.

 

Přeplatky a nedoplatky na stravném

Přeplatky budou vyúčtovány v červnu a vráceny v červenci (do 31.7.).

Nedoplatky budou průběžně oznamovány mailem na základě zjištění nedoplatku v evidenčním účetním systému a je nezbytné uhradit je na účet školy do pěti pracovních dnů od oznámení.

 

Čas vydávání obědů

  • MŠ od 12: 00 – 12:30 hod.
  • ZŠ   od 12:30 – 13:00 hod.

 

Provozní pravidla výdejny stravy

 

Žáci si odloží v chodbě školy tašky, podle pokynů vychovatelky spořádaně vstupují do prostoru školní výdejny, provedou důkladnou očistu rukou.

 

Žáci při vstupu do výdejny zasedají ke stolům, nalévají si polévku z připravené mísy, odnesou k určenému místu talíř od polévky.  Pro hlavní jídlo si žáci přichází k výdejnímu okýnku sami, případně na pokyn vychovatelky.

 

Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

Použitý talíř odkládají na vozík, příbor se ukládá do určené nádoby.

Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

 

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

 

Vychovatelka sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Přináší-li pracovnice kuchyně na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření strávníků.

 

Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy.

 

Zpracovala: Jana Krátká

Pracovnice výdejny: Hana Bukačová                                        

Ředitelka školy: Mgr. Karla Černá                              

 

V Řeznovicích dne 1. 9. 2021