Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Knížka Hodnocení a sebehodnocení - PŮVODNÍ VERZE

Objednávka knížek Hodnocení a sebehodnocení žáka ZDE.
Metodika pro práci s knížkou Hodnocení a sebehodnocení ke stažení

Milé kolegyně, milí kolegové,
nabízíme vám knížku Hodnocení a sebehodnocení žáka

Po obsahové stránce je knížka je členěna do dvou částí:

 1. informační: obsahuje údaje o škole, žákovi, rodičích; pravidla třídy, skupinové práce, termíny konzultací a prázdnin ve škole; účast žáka na zájmových kroužcích; Smyslem je, aby byly důležité informace o žákovi k dispozici i v nenadálých situacích, např. pro zastupujícího učitele, vychovatele atd.
 2. vzdělávací: obsahuje informace o zvoleném způsobu a významu hodnocení a sebehodnocení pro rodiče a dále pak pravidelně se opakující týdenní sebehodnocení procesu učení, měsíční sebehodnocení žáka a měsíční hodnocení učitelem (formativní, sumativní), které učitel zaznamenává průběžně a souhrnně na konci určitého období.

Smyslem je, aby se knížka stala pro učitele podstatným diagnostickým zdrojem informací o výsledcích, průběhu učení žáka i o jeho pokroku a aby byl žák systematicky veden k zodpovědnosti za své učení a k jeho hodnocení. Rodiči mají zaznamenané informace zprostředkovat vzdělávací cestu svého dítěte.
Systém byl postupně ověřován, reflektován a inovován od roku 1998. Ke změnám většího významu došlo v roce 2007 v souvislosti s platností RVP ZV, kdy se její součástí stalo hodnocení klíčových kompetencí a následně v letech 2009-11. Analýza způsobu práce s uvedeným systémem, záznamů v informačních knížkách; rozhovory s učiteli, rodiči a žáky a potřeba získat další nezbytné diagnostické údaje vedly k poslední úpravě (platné od školního roku 2012/13).
Navržený systém hodnocení předpokládá intenzivní zapojení žáků do hodnotících procesů, a to ne nahodile, ale v jisté pravidelnosti. Využívá jednak průběžného formativního hodnocení učitelem i žákem a dále pak pravidelného týdenního sebehodnocení žákem, které je doplněno o měsíční kompletující hodnocení. Tento proces je završen pololetním sumativním sebehodnocením. Na ně navazuje opět popsaný proces hodnocení se závěrečným hodnocením na konci školního roku.
Koncept lze stručně charakterizovat následovně:

 • pracuje s cíli žáka, žák sleduje a učí se vyhodnocovat svůj pokrok (Např. Co umím velmi dobře, co se mi daří? Co ještě chci zlepšit? – pojmenuj svůj osobní cíl a napiš ho. Co pro splnění cíle udělám? Napiš, jak se ti daří plnit svůj osobní cíl. Napiš, s čím potřebuješ pomoct.),
 • systematicky a cíleně propojuje hodnocení učitele se sebehodnocením žáka v průběhu každého měsíce a celého školního roku,
 • je založen na pravidelnosti – žák provádí záměrné týdenní sebehodnocení v průběhu každého měsíce v předepsané struktuře, což ovšem nevylučuje použití bezděčného situačního sebehodnocení v jakékoliv formě ve výuce,
 • pravidelnost se promítá i do souhrnného měsíčního sebehodnocení, v němž se snaží postihnout zejména proces učení včetně afektivní složky hodnocení (Např. Kdy je mi ve třídě, ve škole dobře, kdy jsem šťastný? Kdy se necítím ve třídě, škole dobře, kdy nejsem šťastný? Na který předmět se ve škole nejvíce těším? Co bych chtěl, aby bylo ve škole jinak? Nakresli situace ze třídy, školy, kdy ti bylo nebo je moc dobře....,
 • zahrnuje hodnocení výstupů dílčích předmětů i hodnocení klíčových kompetencí,
 • klíčové kompetence jsou hodnoceny sumativně žákem, učitelem a rodiči (dvakrát ročně),
 • rodiče hodnotí určitý výběr kompetencí, které mohou posoudit z pohledu domácího prostředí a přípravy žáka na výuku,
 • do procesu hodnocení zahrnuje i rodiče, kteří mají možnost dát žákovi zpětnou vazbu nejen k výsledkům, ale zejména k procesu učení a pokroku (Např. Jak byste posoudili moje pracovní úsilí a snahu za uplynulé období? Za co mě můžete ocenit? Co by mi ještě mohlo pomoci, co byste mi doporučili?),
 • v systému je zahrnuto formativní i sumativní hodnocení učitele i žáka; žák tvoří slovní pololetní a závěrečné sumativní hodnocení, v němž se projeví i získaná dovednost žáka aplikovat při hodnocení popisný jazyk,
 • plní důležitou diagnostickou funkci - prostor pro sledování hodnot žáka (Např. osobní přání žáka, přání pro třídu, rodinu; Co bych chtěl, aby bylo ve škole jinak? Nakresli situace ze třídy, školy, kdy ti bylo nebo je moc dobře...).

Jde o vyvážený systém, v němž se oba typy hodnocení – učitele i žáka vzájemně doplňují a poskytují tak komplexní pohled na proces učení žáka a jeho výsledky. S výsledky hodnocení a sebehodnocení jsou seznamováni průběžně rodiče a do procesu hodnocení se zapojují.
Věříme, že s touto knížkou zažijete spolu s vašimi dětmi spoustu krásných zážitků, objevíte, v čem jsou jednotlivé děti rozdílné, uvidíte je i jinýma očima než při běžné výuce. Knížka se může stát důležitým diagnostickým nástrojem pro podporu učení. 

 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.