Naše škola očima paní ředitelky

Článek z Ivančického zpravodaje o naší škole (září - říjen 2021)

Více než 100 let se děti učí ve škole v Řeznovicích. Jak budova, tak výuka, prošly mnoha změnami.

Hlavním motem školy je heslo „Vzdělávání by mělo přinášet radost“.Co si za těmito slovy představujeme a jak se snažíme toto moto naplňovat? Hledáme možnosti, aby každé dítě mohlo zažít úspěch. Jak ale takový úspěch „zařídit“?

Respektujeme, že každé dítě je jiné, každé má svůj talent a každé má i oblast, na které potřebuje intenzivně pracovat. Společně s dítětem i jeho rodinou pracujeme na tom, aby se mohlo učit na své úrovni. Proto i připravujeme úkoly a učíme ve třídách tak, aby úkoly byly jak výzvou, tak i splnitelné pro každé dítě.

Jak to vysvětlit prakticky? Například v prvním ročníku děti, které se potřebují učit písmenka, tak se učí jednotlivá písmenka. Děti, které začínají číst jednoduchá slova, tak čtou slova a děti, které čtou plynule, tak dostávají nabídku delších textů. Všichni ze třídy čtou, ale každý na úrovni, která jej rozvíjí a přesto je pro něj dosažitelná. A takto to funguje v různých obměnách a v rámci různých předmětů.

Dále je pro nás velmi důležité, aby každý byl začleněný, byl platnou součástí kolektivu a cítil se v bezpečí. Náš mozek je připravený se učit a „podávat výkon“ pouze v bezpečném prostředí. Bezpečné prostředí nevzniká samo od sebe. Učitel je ten, kdo vede třídní skupinu a pracuje s ní systematicky.

Ve třídách se s dětmi bavíme o tom, z čeho mají radost a co je trápí. I u nás občas vystrčí růžky „nepřijatelné chování“. A to je dobře. Učíme se navzájem nejen tomu, jak tuto situaci řešit, ale i jak jí příště předejít. Ten, komu se něco nepovede (a je jedno, jestli se učí vyjmenovaná slova nebo spolupracovat s ostatními), má šanci hledat cesty a učit se dál. Být přijatý a přijímaný svou třídní skupinou i širší skupinou celé školy.

Velkou výhodou jsou malé kolektivy ve třídách, kde se všichni dobře znají, vše se brzy odhalí a pak je „problém“ předmětem diskusí a hledání řešení. I soužití všech ve skupině je procesem učení.  A to, jak žít ve skupině, jak si umět najít své místo, jak řešit konflikty, jak si najít kamarády… toto nejde naučit jinak než životem ve skupině. I možná proto chodí téměř všechny děti do školní družiny, kde si užívají hraní venku.

Nabízíme i širokou škálu, jak a kde se mohou děti učit. Škola je umístěná na nádherném místě. Když děti vyběhnou ze dveří, tak se ocitnou na školní zahradě, obecním hřišti. Kousek je řeka, rybník, Pekárka… Toho využíváme hlavně s mladšími dětmi, které se tak o přírodě učí přímo v přírodě. Všechny děti školy mají anglický jazyk od prvního ročníku, učí se hrát na zobcovou flétnu, pracují s počítači…

Nedílnou součástí naší školy jsou i rodiny dětí. Rodiče se mohou účastnit všech aktivit, které s dětmi děláme. Jezdí s námi na adaptační výjezd Motýl, na hory, do divadel… Jsme rádi, když s námi tráví ve škole Noc s Andersenem. Rodiče jsou i důležitou součástí učení svých dětí.

Pravidelně se spolu s dítětem a učitelem setkávají na konzultacích, kde řeší pokrok svého dítěte i plán, co mu pomůže v jeho dalším rozvoji. V posledních dvou letech se rodiče i děti podíleli na tvorbě vysvědčení. Děti psaly svou část – sebehodnocení, učitelé psali hodnocení ze svého úhlu pohledu a rodiče hodnotili své dítě, jak pracuje doma a kde vidí jeho pokrok. A tak vysvědčení (slovní hodnocení) změnilo svou podobu a my jsme pyšní na naše děti i rodiče, jak k tomu přistoupili.

A co se změnilo v loňském roce ještě? Postupně novou budovu školy zabydlujeme.

  • Díky návrhům maminky Anežky, Pavlíny Zimmermannové, je vchod školy zajímavě vymalován, postupně se mění i vnější tvář naší budovy.
  • Výtvarnice Halka Kočí vytvořila mozaiky na fasádu školy.
  • Vznikla nová venkovní učebna. Dokonce je v ní i venkovní pec na chleba.
  • V rámci projektů je škola vybavená počítači i robotickými stavebnicemi.
  • Díky další mamince, Hance Chrástové, vznikla na zahradě soustava dřevěných koryt pro hraní s vodou. Ještě nás čeká tvorba nového plotu, zastřešení keramické dílny a mnoho jiného.

Velkou pomocí je i pan Kremláček, který udržuje nejen prostory školy, ale i Řeznovic.

V září do školy nastoupí 72 žáků do pěti tříd a 24 dětí do mateřské školy. Kolektiv pedagogů, který se o děti stará, je složený z učitelek, asistentů, vychovatelek školní družiny, speciální pedagožky, ale i paní školnice, paní kuchařky i paní uklízečky. Všichni jsme důležití nejen pro školu, děti, rodiče, ale i pro sebe navzájem.

Škola v Řeznovicích má nádhernou budovu v podnětném prostředí. Ale bez těchto všech lidí – dětí, žáků, jejich rodin, zaměstnanců školy i podpory zřizovatele by nebyla tím, čím je. Školou, která je podporující a dokáže přijímat děti s jejich odlišnostmi.

 Je ale i Fakultní školou Pedagogické fakulty v Brně a Férovou školou (ocenění Ligy lidských práv). Další informace můžete najít na www.zsreznovice.cz a věřím, že situace dovolí znovu otevřít školu i návštěvám.

Mgr. Karla Černá