2021 - 2023 Nové systémové pojetí hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků základní školy

V tomto projektu je naše škola partnerem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno.  

Cílem projektu je vytvořit pilotní design vysvědčení (závěrečného – sumativního hodnocení) pro základní školy, které by odpovídalo současným výzvám souvisejícím s propojováním formativního a sumativního hodnocení (Strategie 2030+, uzavření škol COVID).

Tento cíl rozvíjíme pomocí spojení průběžného a závěrečného hodnocení, které umožňuje žákovi monitorovat svůj pokrok a výsledky, participovat na plánování svého učení a rozvoji a zodpovědně přijímat výsledek učení.

Způsob a míra zapojení ZŠ Řeznovice:
-    Podíl na tvorbě nově koncipované závěrečné zprávy/ vysvědčení s oporou o výsledky základního výzkumu. Tvorba kritérií a nástrojů. 
-    Ověření nového vysvědčení v praxi (verze 1) a implementace finální verze 2. 
-    Pomoc při sběru dat. 
-    Informování rodičů o projektu, jeho smyslu, průběhu i výstupu. 
-    Popis komplexního systému rozvíjejícího hodnocení (assessment as learning).

Více o projektu: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/tacrvysvedceni/